ARSO VREME
Anketa 2022
  Spremljajte nas:
       
meteo.si > Pregled > Podnebje > Aktualno > Podnebne značilnosti zadnjega meseca

Podnebne značilnosti zadnjega meseca

Podnebne značilnosti aprila 2022

Po delnih in še ne povsem preverjenih podatkih je bila aprilska povprečna temperatura zraka na ravni celotne Slovenije nekoliko pod povprečjem dolgoletnega obdobja. Padavin je bilo nadpovprečno, prav tako je bila nadpovprečna tudi osončenost. Obstajale pa so razlike med regijami.  
 
Odklon temperature zraka od povprečja obdobja 1981–2010 je na državni ravni znašal –0,4 °C, kar uvršča april 2022 približno na sredino porazdelitve od leta 1961. V tem obdobju je bilo okrog 26 aprilov hladnejših in 35 toplejših od letošnjega. Najhladnejša sta bila aprila 1980 in 1973 z odklonom –2,7 °C, le za desetinko stopinje Celzija je bil toplejši april 1997. Najtoplejši je bil april 2018, z odklonom 4,3 °C, naslednji najtoplejši, april 2007, pa je bil za celo stopinjo Celzija hladnejši. Prostorsko je bil temperaturni odklon letošnjega aprila med –0,5 in 0,5 °C v večjem delu države, nekoliko hladnejši, z odklonom med –1,0 in –0,5 °C, pa je bil april v severovzhodnem delu Slovenije. Glede na temperaturni razpon v obdobju 1981–2010 je bil april normalno topel (med prvim in tretjim kvartilom), le v Pomurju je bil hladen (med prvim decilom in prvim kvartilom). Aprili se po celi vrsti od povprečja hladnejših aprilov v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja od približno leta 1980 v povprečju ogrevajo. Linearni trend ogrevanja znaša okrog 0,40 °C/desetletje in je statistično značilen. V tem tisočletju je bilo 17 aprilov s pozitivnim in pet z negativnim odklonom temperature od povprečja obdobja 1981–2010. Letošnji april je skupaj z lanskim prekinil 17-letno serijo aprilov s pozitivnim temperaturnim odklonom glede na omenjeno primerjalno obdobje.
 
 
Odklon povprečne temperature zraka aprila 2022 od povprečja tridesetletnega referenčnega obdobja 1981–2010
 
Odklon povprečne temperature zraka na državni ravni v aprilih 1961–2022 od povprečja tridesetletnega referenčnega obdobja 1981–2010. Z rdečo so označeni nadpovprečno topli meseci, z modro hladnejši od povprečja. Letošnji april je označen s temnejšo barvo.
 
April je bil na ravni celotne države namočen nad povprečjem primerjalnega obdobja 1981–2010. S tem je prekinil vrsto podpovprečno namočenih mesecev od decembra lani. Na državni ravni je kazalnik višine padavin znašal okrog 118 %, kar uvršča april 2022 med približno 22 najbolj namočenih od leta 1961. Najbolj namočeni aprili v tem obdobju so bili leta 1972, 1970 in 1965, s kazalnikom padavin 200, 198 in 185 %. Najmanj je bil namočen praktično popolnoma suh april 2007, s kazalnikom 8 %, naslednji najbolj suh april je bil veliko bolj namočen (leta 2020, s kazalnikom 31 %). Prostorsko gledano je bil april 2022 bolj suh od povprečja v jugozahodni tretjini države, najbolj pa je bil namočen na severovzhodu, kjer je kazalnik padavin presegal vrednost 140 %. Glede na razpon oz. pogostost padavin v obdobju 1981–2010 je bil april normalno namočen v večjem delu države (med prvim in tretjim kvartilom), na severovzhodu pa je bil vlažen (med tretjim kvartilom in devetim decilom), ponekod tudi zelo vlažen (nad devetim decilom). Od šestdesetih let prejšnjega stoletja povprečna višina padavin aprila na ravni države pada. Linearni trend v tem obdobju znaša -6 %/desetletje in je statistično značilen. V tem tisočletju je bilo 12 aprilov nad in deset s kazalnikom padavin pod vrednostjo dolgoletnega povprečja.
 
 
Kazalnik višine padavin aprila 2022 glede na povprečje tridesetletnega referenčnega obdobja 1981–2010. Upoštevano je sorazmerno majhno število merilnih postaj, saj za mnoge postaje zaradi kratkega niza meritev še nismo izračunali dolgoletnega povprečja ali podatki v času nastanka poročila še niso bili na voljo.
 
Relativni odklon višine padavin na državni ravni v aprilih 1961–2022 glede na povprečje tridesetletnega referenčnega obdobja 1981–2010. Z zeleno so označeni nadpovprečno, z rjavo pa podpovprečno namočeni meseci. Letošnji april je označen s temnejšo barvo.
 
Osončenost letošnjega aprila je bila na državni ravni nadpovprečna. Kazalnik trajanja sončnega obsevanja glede na primerjalno obdobje 1981–2010 je znašal 119 %, kar uvršča letošnji april med deset najbolj osončenih po letu 1961. V tem obdobju je bil najbolj osončen april 2022, s kazalnikom trajanja sončnega obsevanja 165 %, sledi mu april 2007, s kazalnikom 158 %. Najmanj osončena sta bila aprila 1972 in 2004, s kazalnikom 69 oz. 70 %. Te številke so zaradi majhnega števila meritev precej nezanesljive. Prostorsko gledano je osončenost letošnjega aprila v večjem delu države znašala med 115 in 125 %, nekoliko nižja pa je bila na severovzhodu, kjer je kazalnik znašal pod 115 %. V višinah je bilo sonca še več (npr. Kredarica s kazalnikom 135 %). Glede na razpon trajanja sončnega obsevanja v obdobju 1981–2010 je bil april precej osončen (med tretjim kvartilom in devetim decilom). Osončenost aprilov na ravni države od približno leta 1980 v povprečju narašča. Linearni trend v obdobju od leta 1961 znaša okrog 3 %/desetletje in je statistično značilen. V tem tisočletju je bilo 16 aprilov s kazalnikom nad in šest pod vrednostjo dolgoletnega povprečja 1981–2010.

Kazalnik trajanja sončnega obsevanja aprila 2022 glede na povprečje tridesetletnega referenčnega obdobja 1981–2010. Zemljevid je shematičen, ker je narejen na osnovi majhnega števila podatkov. Posebej ob mejah države so napake lahko velike.
 
Relativni odklon trajanja sončnega obsevanja na državni ravni v aprilih 1961–2022 glede na povprečje tridesetletnega referenčnega obdobja 1981–2010. Z oranžno so označeni nadpovprečno, s sivo pa podpovprečno osončeni meseci. Letošnji april je označen s temnejšo barvo.

Po mesečni statistiki temperature zraka in višine padavin je bil letošnji april na ravni države najbolj  podoben aprilu 1986, ki je bil nekoliko toplejši in bolj suh, ter aprilom 2001, 1975 in 1988, ki so bili hladnejši in bolj suhi, ter aprilu 1996, ki je bil toplejši in bolj namočen. Vremenski potek se je med omenjenimi meseci seveda razlikoval. Zemljevide odklonov za izbrane spremenljivke najdete na povezavi https://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/current/archive/monthly-charts/.
 
 
4. maj 2022

Ministrstvo za okolje in prostor
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenija Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052
Izjava o dostopnosti