ARSO VREME
  Spremljajte nas:
       
meteo.si > Pregled > Podnebje > Opazovalne postaje > Opis opazovalnih postaj

Opis opazovalnih postaj

SINOPTIČNA METEOROLOŠKA POSTAJA ali meteorološka postaja 1. reda

Na sinoptični meteorološki postaji opazujemo in merimo meteorološke elemente v določenih glavnih in pomožnih sinoptičnih terminih (00, 03, 06, 09, 12, 15, 18 in 21 UTC). Atmosferske pojave opazujemo in beležimo neprekinjeno, tudi med opazovalnimi termini.Vse sinoptične postaje pošiljajo depeše, ki se preko GTS-a posredujejo v mednarodno izmenjavo. Na sinopti-čni postaji opravlja opazovanja in merjenja poklicni opazovalec. Opazovalci morajo vse meri-tve in opazovanja vnesti v sinoptične in klimatološke dnevnike, ki jih mesečno pošiljajo na Urad za meteorologijo.
Na sinoptični postaji opazujemo: sedanje in preteklo vreme, oblačnost – količino in vrsto oblakov, višino baze oblakov, vidnost, posebne pojave, splošne fenološke pojave, stanje po-sevkov, stanje tal. Merimo pa: smer in hitrost vetra, temperaturo zraka, ekstremni (najvišjo in najnižjo) temperaturo zraka, temperaturo tal v globinah 2, 5, 10, 20, 30, 50 in 100 cm, mini-malno temperaturo 5 cm nad tlemi, zračni pritisk, tendenco zračnega pritiska, karakteristike tendence pritiska, vlažnost zraka, vlažnost zemljišča, padavine (vrsta, višina in jakost), snežno odejo (stopnjo pokritosti zemljišča – površina snežne odeje, višini nove in skupne snežne ode-je, gostoto snega), globino zamrzovanja in taljenja zemljišča, sončno sevanje, izhlapevanje.

KLIMATOLOŠKA POSTAJA ali podnebna postaja

Klimatološka ali podnebna postaja je meteorološka postaja, ki opravlja meritve in opazovanja, trikrat dnevno, ob 07., 14. in 21. uri po krajevnem oz. sončnem času (ko je v veljavi poletni čas, eno uro kasneje po uradnem času), atmosferske pojave opazujemo in beležimo neprekin-jeno, tudi med opazovalnimi termini. Višino padavin, snežne odeje in novozapadlega snega pa merimo tako kot na padavinski postaji, enkrat dnevno – ob 7. uri. Na klimatološki postaji op-ravlja opazovanja in merjenja priučen honorarni opazovalec. Opazovalci vse meritve in opa-zovanja vnašajo v klimatološke dnevnike, ki jih mesečno pošiljajo na Urad za meteorologijo.
Opazujemo: atmosferske pojave, količino oblačnosti, vidnost, vrsto padavin, čas začetka in konca vseh vrst padavin, fenološka opazovanja (po potrebi), stanje posevkov (po potrebi). Merimo pa: smer in hitrost vetra, temperaturo zraka, ekstremno temperaturo zraka, tempera-turo zemljišča, vlažnost zraka, višino padavin, višino snežne odeje.

PADAVINSKA POSTAJA

Padavinska postaja je meteorološka postaja, kjer merimo enkrat dnevno, ob 7. uri po krajev-nem času (ob 8. uri v poletnem času). Na padavinski postaji opravlja opazovanja in merjenja priučen honorarni opazovalec. Opazovalci vse meritve in opazovanja vnašajo v padavinsko poročilo, ki ga mesečno pošiljajo na Urad za meteorologijo.
Na padavinski meteorološki postaji opazujemo: pomembnejše atmosferske pojave (megla, slana, rosa, vrsta padavin (dež, toča, sneg, ...), viharni veter, nevihta, itn.), čas začetka in kon-ca vseh vrst padavin in važnejših atmosferskih pojavov ter fenološka opazovanja (po potrebi); merimo: višino padavin in višino snežne odeje in novozapadlega snega.

Pluviograf ali ombrograf je instrument, ki zapisuje množino, čas trajanja in jakost padavin. Pri nas uporabljamo Hellmannov pluviograf.


Totalizator je pluviometer (ombrometer, dežemer) z veliko posodo in ga uporabljamo za zbi-ranje padavin v daljšem časovnem obdobju, npr. v enem letu ali v pol leta. Postavljamo ga na nenaseljenih področjih in kjer ni možno meriti padavin z navadnim pluviometrom.


Heliograf je instrument za merjenje, oz. nepretrgano registriranje trajanja sončnega obsevan-ja. Iz njegovega zapisa določamo trajanje sončnega obsevanja v urah.
Pri nas uporabljamo heliograf s stekleno kroglo, t.j. Kembel-Stokesov heliograf, in sicer dva tipa: navadnega in univerzalnega. Osnovni del je pri obeh tipih steklena krogla, ki zbira v go-rišče sončne žarke in ti izžigajo sled na papirnat trak; ta je nameščen v žleb školjke, ki obdaja stekleno kroglo. Na papirnatem traku ostane prežgana sled.

Ministrstvo za okolje in prostor
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, SI-1000 Ljubljana, Slovenja Tel: +386 1 4784 000 Fax: +386 1 4784 052